با رویکردِ توجه ویژه به میراثِ فرهنگی گرانبها شهرستان، در مسیر رشد و توسعه بیش از پیش، قدم خواهیم گذاشت